Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje dla potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną. Pracownie przedmiotowe kształcenia ogólnego stwarzają bardzo dobre warunki do ogólnego rozwoju ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa, pracownia ekologiczna, przyrodnicza, matematyczna, polonistyczna, zajęć artystycznych, muzyczna. Dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy otworzono pracownię gospodarstwa domowego. Do dyspozycji uczniów jest skomputeryzowana, multimedialna biblioteka, zaspokajająca ich potrzeby czytelnicze. Gabinety specjalistyczne obejmują uczniów kompleksową opieką w zakresie:

Dla zainteresowanej młodzieży prowadzimy zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, zajęcia taneczne i muzyczne.

W budynku szkoły znajduje się sala gimnastyczna oraz siłownia

W klasach początkowych realizuje się całościowe nauczanie metodą ośrodków pracy. Jest to polska metoda powstała w wyniku przekształcenia i adoptowania do naszych warunków metody Decroly’ego, której autorką jest Maria Grzegorzewska. Metoda polega na odpowiednim doborze i takim stosowaniu metod i technik nauczania, które umożliwiają dzieciom upośledzonym umysłowo poznanie, zrozumienie i przyswojenie określonego programem wiedzy, umiejętności i nawyków.

Stosowanie metody ośrodków pracy opiera się na następujących założeniach organizacyjnych:

Zajęcia przeprowadzane są często w naturalnych warunkach, co pozwala realizować założenia nauczania początkowego. Uzyskanie pozytywnych efektów stosowania metody ośrodków pracy wymaga od nauczyciela postępowania zgodnego z zasadami obowiązującymi w pedagogice specjalnej. Szczególne znaczenie mają tutaj:

Celem pracy szkoły w klasach I – III jest stopniowe zapoznawanie dziecka z jego otoczeniem. Przedmiotem, który wprowadza je w te zagadnienia jest środowisko społeczno – przyrodnicze. W czasie nauczania pozostałych przedmiotów dzieci poszerzają i pogłębiają zdobyte wiadomości. Podstawowym zadaniem jest nauczenie dzieci czytania, pisania, liczenia oraz poprawnego wysławiania się. Dzieci zapoznają się ze stosunkami ilościowymi zachodzącymi w najbliższym otoczeniu, uczą się posługiwania określonymi narzędziami pracy i wykonywania prostych czynności. Ponadto uczą się też współżycia i współdziałania w grupie, właściwego zachowania się w szkole i w domu, dbałości o porządek, o własne bezpieczeństwo i zdrowie. Na tym etapie wyrabia się szacunek do pracy, kształtuje zamiłowanie ekspresji plastycznej i muzycznej.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-07-2016 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

11-02-2013 - Edycja treści.

01-02-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 381