Guziki

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łasku ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask e-mail: dyrektor.soszwl.com
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: , e-mail: iwona@soszwl.com
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
 4. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator
 5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
 6. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
 7. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
  1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
  2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 8. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
 9. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Klauzula informacyjna dla rodzica prawnego opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - szczególnych kategorii

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych dla rodzica

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

22-11-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 57